Spracovanie osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov ako dotknutej osoby je prísne regulované a podlieha režimu, ktorý stanovujú zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochranu údajov) (ďalej len „GDPR“).

Dotknutá osoba svojim podpisom prihlášky udeľuje vážny, slobodne daný, konkrétny, informovaný, jednoznačný a výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov obsiahnutých v tejto prihláške občianskemu združeniu Youth Training Academy o.z. so sídlom na ulici Bedřicha Smetanu 2788/7, 917 08, Trnava, ktorá bude Vaše osobné údaje spracúvať na účel a v rozsahu uvedenom v tomto dokumente „Ochrana osobných údajov“.

1. Identifikačné údaje spracovávateľa osobných údajov
Youth Training Academy o.z. so sídlom na ulici Bedřicha Smetanu 2788/7, 917 08, Trnava (ďalej len „Spracovávateľ”) spracúva osobné údaje pri plnení zákonných povinností – evidencia člena združenia a zmluvných povinností – vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi združením a členom. Spracovávateľa je možné kontaktovať na adrese jeho sídla, e-mailom na yta@yta.sk alebo na telefónnom čísle +421 948 199 726.

2. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov
Účel spracúvania osobných údajov dotknutej osoby zo strany Spracovávateľa je nasledovný: registrácia členov do činnosti krúžku Združenia (právny základ – zmluvná povinnosť v zmysle čl. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) a následná distribúcia informačných, organizačných, vzdelávacích a marketingových informácií a zabezpečenie čo najširšieho a adresného poskytovania vzdelávacích aktivít dotknutým osobám zo strany Spracovávateľa. Marketingový účel a zasielanie reklamných a marketingových informácií (právny základ – súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), vyhotovovanie fotografií a videí a ich prípadné zverejňovanie (právny základ – súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

3. Doba uchovávania osobných údajov
Spracovávateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania účelu spracúvania osobných údajov poskytnutých dotknutou osobou, počas ktorej sa dotknutá osoba využíva jeho služby a po dobu 5 rokov od vyplnenia prihlášky dotknutou osobou, okrem prípadu, kedy dotknutá osoba svoj súhlas odvolá pred uplynutím tejto doby.

4. Poskytovanie osobných údajov príjemcom
Spracovávateľ môže spracúvaním osobných údajov poveriť sprostredkovateľov, ktorí poskytujú dostatočné záruky na prijatie primeraných technických a organizačných opatrení tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona o ochrane osobných údajov a GDPR, a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

Spracovávateľ môže poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby príjemcom, ktorými sú poskytovatelia IT služieb, poskytovatelia právnych, daňových a účtovných služieb, zmluvní partneri Spracovávateľa a subjekty, ktoré spolupracujú s Spracovávateľom pri zabezpečovaní výkonu činnosti Spracovávateľa v rozsahu jeho predmetu činnosti a účelu, na ktorý bol zriadený.

5. Zverejnenie osobných údajov
Spracovávateľ osobné údaje dotknutej osoby zverejňuje výlučne v rozsahu svojich zákonných povinností. Nad rámec zákonných povinností Spracovávateľ osobné údaje dotknutej osoby môže zverejniť iba v takom prípade, ak o tom vopred dotknutú osobu upovedomí a vyžiada si na zverejnenie jej súhlas.

6. Informácia o povinnosti poskytovať osobné údaje
Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby sa vykonáva na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý sa udeľuje dobrovoľne a dotknutá osoba ho môže kedykoľvek odvolať a to písomne alebo prostredníctvom e-mailu na adresách uvedených v bode 1. tohto dokumentu. Za riadne doručenie na uvedenú e-mailovú adresu sa pokladá iba také, ktoré Spracovávateľ potvrdí odoslaním potvrdzujúceho e-mailu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

7. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie
Spracovávateľ pri spracúvaní osobných údajov nevyužíva automatizované individuálne rozhodovanie a ani profilovanie.

8. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii
Spracovávateľ nezamýšľa prenášať osobné údaje dotknutých osôb medzinárodnej organizácii a ani do tretích krajín, to znamená do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie a nie sú ani zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

9. Bezpečnosť
Na zabezpečenie dostatočnej úrovne bezpečnosti spracúvania a ochrany osobných údajov Spracovávateľ prijal primerané technické a organizačné opatrenia, pričom sleduje aktuálny vývoj technických prostriedkov, ktoré prispievajú k bezpečnosti spracúvania osobných údajov.

10. Kategórie a zdroj osobných údajov
Spracovávateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby obsiahnuté v prihláške, pričom osobné údaje poskytol Spracovávateľovi zákonný zástupca dotknutej osoby.

11. Poučenie o právach dotknutej osoby
V súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR si dotknutá osoba môže uplatňovať nasledovné práva:

 • právo, aby jej boli poskytnuté nasledovné údaje: identifikačné údaje a kontaktné údaje Spracovávateľa a zástupcu Spracovávateľa, ak bol poverený, kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená, účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania osobných údajov, oprávnené záujmy Spracovávateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov, identifikácia príjemcu alebo kategória príjemcu, ak existuje informácia o tom, že Spracovávateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikácia tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 • právo, aby jej boli poskytnuté informácie o dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia,
 • právo získať od Spracovávateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje, právo získať prístup k jej spracúvaným osobným údajom a právo, aby jej poskytovateľ predmetné osobné údaje poskytol, vrátane informácie o:
  – účele spracúvania osobných údajov,
  – kategórii spracúvaných osobných údajov,
  – identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej
  krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • práve požadovať od Spracovávateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov ako aj právo na prenosnosť osobných údajov
 • práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 zákona o ochrane osobných údajov, primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu podľa § 48 ods. 2 až 4 zákona o ochrane osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
 • právo, aby Spracovávateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú,
 • právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
 • právo, aby Spracovávateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ak si dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz jej osobných údajov ak
 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov a neprevažujú žiadne
  oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak
 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Spracovávateľovi overiť správnosť osobných
  údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie
  ich použitia,
 • Spracovávateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
  právneho nároku alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, a to až do overenia, či
  oprávnené dôvody na strane Spracovávateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby,
 • právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Spracovávateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, vrátane práva preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu Spracovávateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami,
 • právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom,
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov (ak je súhlas právnym základom spracúvania), ktoré sa jej týkajú, a to písomne alebo prostredníctvom emailu na adresách uvedených v bode 1. tohto dokumentu. Za riadne doručenie na uvedenú emailovú adresu sa pokladá iba také, ktoré Spracovávateľ potvrdí odoslaním potvrdzujúceho emailu, pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním,
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov, pričom dozorným orgánom vo veci spracúvania osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk), na ktorý sa môže dotknutá osoba obrátiť za účelom zistenia, či došlo k porušeniu jej práv pri spracúvaní osobných údajov.
 • právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú,
 • právo na to, aby jej bolo bez zbytočného odkladu oznámené porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby.

V prípade uplatňovania práv dotknutej osoby voči Spracovávateľovi alebo v prípade akýchkoľvek žiadostí, otázok alebo sťažností týkajúcich sa spracúvania osobných údajov Spracovávateľom prosím kontaktujte občianske združenie Youth Training Academy o.z. so sídlom na ulici Bedřicha Smetanu 2788/7, 917 08, Trnava na adrese jeho sídla, e-mailom na yta@yta.sk alebo na telefónnom čísle +421 948 199 726.